تخطى الى المحتوى
Add a heading (10).png__PID:4066cba9-9d93-4d0c-a82a-8d37ea833cdb
Colorful Illustrative Merry Christmas Banner (9).png__PID:2dd6a2dc-4a76-45c3-aac6-f228ee84b2bb
Green Watercolor Leaf on Light Yellow Background Square Pillow (4).png__PID:becb6f31-1739-43d7-8c8f-f415f69f92a6

Make your own Talia

نوت بوك

ديسكات

Refill Papers

اكسسوارات

Green Watercolor Leaf on Light Yellow Background Square Pillow.png__PID:b1f9468e-f661-482b-89ca-5f656bc9091d
Green Watercolor Leaf on Light Yellow Background Square Pillow (1).png__PID:7703b3a3-329a-42d8-893e-5f70e30b51fa
Mint
Lavender
Black
Navy
Navy
Peach
Navy
Black
Black
Lavender
Lavender
Mint
Mint
Peach
Peach
Mint
Lavender
Black
Navy
Navy
Peach
Navy
Black
Black
Lavender
Lavender
Mint
Mint
Peach
Peach

Talia Leather Notebook - A5

EGP 245.00
Sage Green
Arctic Ice
Arctic Ice
Sage Green
Black
Black
Canyon Clay
Canyon Clay
Cool Gray
Deep Lake Blue
Lavender
Lavender
Olive Green
Olive Green
Salmon
Salmon
Spring Pink
Spring Pink
Strong Purple
Sage Green
Arctic Ice
Arctic Ice
Sage Green
Black
Black
Canyon Clay
Canyon Clay
Cool Gray
Deep Lake Blue
Lavender
Lavender
Olive Green
Olive Green
Salmon
Salmon
Spring Pink
Spring Pink
Strong Purple

نوت بوك تاليا - A5

EGP 125.00
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا
فواصل تاليا

فواصل تاليا

EGP 55.00
Salmon
Salmon
Arctic Ice
Arctic Ice
Black
Black
Canyon Clay
Canyon Clay
Cool Gray
Deep Lake Blue
نوت بوك تاليا - A4
Lavender
Olive Green
Olive Green
Sage Green
Sage Green
Lavender
Canyon Clay
Strong Purple
Salmon
Salmon
Arctic Ice
Arctic Ice
Black
Black
Canyon Clay
Canyon Clay
Cool Gray
Deep Lake Blue
نوت بوك تاليا - A4
Lavender
Olive Green
Olive Green
Sage Green
Sage Green
Lavender
Canyon Clay
Strong Purple

نوت بوك تاليا - A4

EGP 210.00
Cobalt Blue
Peach
Spring Pink
Mint
Pastel Green
Black
Navy
Red
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
Cobalt Blue
Peach
Spring Pink
Mint
Pastel Green
Black
Navy
Red
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد
ميني تاليا (A6) - جلد

ميني تاليا (A6) - جلد

EGP 125.00
عبوات أوراق Talia My Week
عبوات أوراق Talia My Week

عبوات أوراق Talia My Week

EGP 120.00
Arctic Ice
Arctic Ice
BBQ Mustard
Black
Canyon Clay
Canyon Clay
Chili Oil
Chili Oil
Cool Gray
Deep Lake Blue
Energetic Turquoise
Lavender
Lavender
Olive green
Olive Green
Sage Green
Sage Green
Salmon
Salmon
Spring Pink
Spring Pink
Strong Purple
Summer Blue
Summer Blue
Verdant Green
White
Celestial Turquoise
Arctic Ice
Arctic Ice
BBQ Mustard
Black
Canyon Clay
Canyon Clay
Chili Oil
Chili Oil
Cool Gray
Deep Lake Blue
Energetic Turquoise
Lavender
Lavender
Olive green
Olive Green
Sage Green
Sage Green
Salmon
Salmon
Spring Pink
Spring Pink
Strong Purple
Summer Blue
Summer Blue
Verdant Green
White
Celestial Turquoise

أقراص تاليا

EGP 55.00
أورق الشهر تاليا
أورق الشهر تاليا

أورق الشهر تاليا

EGP 40.00
تاليا (My to do list) قائمتي
تاليا (My to do list) قائمتي

تاليا (My to do list) قائمتي

EGP 40.00
أورق مسطرة تاليا
أورق مسطرة تاليا

أورق مسطرة تاليا

EGP 95.00
أورق تاليا دوت مسطرة
أورق تاليا دوت مسطرة

أورق تاليا دوت مسطرة

EGP 95.00
أورق تاليا الفارغ
أورق تاليا الفارغ

أورق تاليا الفارغ

EGP 95.00
عبوات أوراق Talia My Projects
عبوات أوراق Talia My Projects

عبوات أوراق Talia My Projects

EGP 95.00